Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Alle scholen op 'n rij

Plattegrond scholen

 

Zoek
 • of selecteer een gemeente
 •  

  De Meerkoet

   

   

   

  De Meerkoet kiest in zijn onderwijs voor een focus op wereldburgerschap. Ons motto daarbij is: “ Verleg je grenzen”


  Leerlingen hebben kennis en vaardigheden nodig om zich een eigen plek te verwerven in de wereld en de mogelijkheden daarin zo goed mogelijk te verkennen. Dat kan hen verder helpen in hun ontwikkeling en toekomstige loopbaan. Want er is een flinke kans dat leerlingen in hun latere beroep moeten samenwerken met mensen uit en in verschillende landen en culturen. Ze leren dat dit dichtbij begint: in de klas, thuis en in hun eigen dorp.


  Missie

  Kernwoord: Wereldburgers ‘De Meerkoet’ kiest in zijn onderwijs voor een focus op wereldburgerschap. In dit profiel beschrijven wij hoe dit op onze school vorm krijgt. Ons motto daarbij is: ‘Verleg je grenzen’.


  We zijn niet langer alleen burgers van Dirkshorn, Schagen en Nederland, maar ook van de wereld. Leerlingen hebben kennis en vaardigheden nodig om zich een eigen plek te verwerven in die wereld en de mogelijkheden daarin zo goed mogelijk te verkennen. Je kunt daarbij denken aan vreemde talen leren, kennis opdoen over andere landen en culturen en interculturele sensitiviteit. Dat vormt een bijdrage aan ontwikkeling en toekomstige loopbaanperspectieven. Onze leerlingen ontwikkelen een verantwoordelijkheid voor de wereldvrede en milieu. Door het bewustzijn van de eigen invloeden op de omgeving zowel thuis als op school, wordt geleerd dat hier een positieve bijdrage op geleverd kan worden.


  Visie
  Kernwoorden: verantwoordelijkheid, samenwerkend leren, zelfstandigheid, eigenaarschap van het leren, onderzoekend en ontdekkend leren, talentenonderwijs.

  Wij leren onze leerlingen onderzoeksvaardigheden. Ze leren onderzoeksvragen en hypotheses te formuleren, op zoek te gaan naar de antwoorden en vervolgvragen af te leiden. Afhankelijk van leeftijd, ontwikkelingsniveau en inhoud wordt dit proces geleid door de leerkracht, dan wel begeleid door de leerkracht. Wij willen hiermee bereiken dat de leerlingen het vertrouwen hebben dat ze hun leerproces zelf kunnen sturen. Daarmee ontwikkelen we een onderzoekende open houding naar de wereld, het gevoel competent te zijn en het gevoel ‘dat leren iets voor jou is en bij je past’. De wereld van de toekomst is namelijk een leven lang leren. Wij besteden veel aandacht aan actualiteit. Een kind van de wereld krijgt eigentijds onderwijs. De digitale leeromgeving heeft onze volle aandacht. We zoeken daarin naar de beste digitale leermiddelen die bij ons profiel en onze ideeën over onderwijs passen. Digitaal leren mag niet betekenen dat we teruggaan naar de klassikale- instructie, oefening en verwerking.


  Werkwijze

  Op ‘De Meerkoet’ wordt projectmatig onderwijs aangeboden. In een vierjaarlijkse cyclus worden de kerndoelen van wereldoriënterende vakken gekozen tot onderwerp van een project. Binnen dit project zijn alle doelen van: taal, rekenen, spelling, Engels, begrijpend lezen, technisch lezen, techniek, drama/muziek, tekenen en sociale vaardigheden geïntegreerd, met als doel de leerlingen de zin van het onderwijs te laten ervaren. De leerkracht geeft dagelijks instructies over de te behalen doelen. Het niveau van de instructies wordt gedifferentieerd aangeboden. Het aanbod van het projectonderwijs is klassenoverstijgend. De tijdsduur van een project varieert van 6 tot 8 weken in de onderbouw tot 4 tot 6 weken in de bovenbouw.


  Talentenonderwijs

  ‘De Meerkoet’ heeft er voor gekozen om leerlingen zoveel mogelijk binnen de groepen te houden. Wel bestaat de mogelijkheid om in te schrijven voor ateliers. Deze ateliers zijn voor iedere leerling toegankelijk. De reden dat het vrij is om in te schrijven voor deze ateliers, is dat ook zeer gemotiveerde leerlingen de kans moeten krijgen zich verder te ontwikkelen. Omdat ‘De Meerkoet geen label wil hangen aan leerlingen is er gekozen om aan de ateliers geen eisen op cognitief gebied te stellen. Er zijn verschillende ateliers, zoals; De Kidzreporterz, verrijkingsgroep, projectgroep, kunstatelier, toneelatelier, muziekatelier, sportgroep, mindfulness groep en leerlingenraad. Deze ateliers worden buiten de groep gehouden. Een periode voor een atelier duurt van vakantie tot vakantie. Na iedere vakantie mogen leerlingen opnieuw inschrijven voor een atelier. De ateliers zijn zo ingericht dat zij zinvol zijn voor de leerlingen.


  Rapportage

  Aan het eind van een periode wordt door de leerling het portfolio ingevuld. De doelen die zijn behandeld worden, na behalen, aangekruist op de persoonlijke afkruislijst. Verder verzamelt de leerling een aantal werken in het portfolio. De leerkracht schrijft zijn bevindingen ook in het portfolio. Ouders hebben gelegenheid het portfolio op school in te zien en dit met hun kind te bespreken. Zo nodig vragen zij een gesprek aan met de leerkracht. Hierbij zal de leerling ook aanwezig zijn.

   

  Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school?
  Voor meer informatie kunt u terecht op Schoolstraat 9, Dirkshorn. U kunt ook telefonisch een afspraak maken voor een informatief gesprek en een rondleiding door de school via 0224 – 55 16 24 of kijk alvast op www.bsdemeerkoet.nl. Directeur Stef de Waard staat u graag te woord.

   

   

  Obs De Meerkoet

  Schoolstraat 9

  1746 AP Dirkshorn

  0224 – 55 16 24

   

  Directeur: Stef de Waard

  E-mail: s.dewaard@stichtingsurplus.nl

  Locatieleider: Debby van Kampen

  E-mail: d.vankampen@stichtingsurplus.nl

  Algemeen: admin@bsdemeerkoet.nl


 •  

  De Meerpaal

       

  Bij Obs De Meerpaal haal je het beste uit jezelf!
  Bij Openbare Basisschool De Meerpaal leren kinderen het beste uit zichzelf te halen. Op De Meerpaal werken leerlingen met moderne methodes , tablets, computers, met mooie boeken en inspirerend lesmateriaal. Want wij hechten grote waarde aan goed onderwijs en optimale prestaties van iedereen. Wij zijn ook een school die kinderen sociaal sterk maakt voor de rest van hun leven. Ons motto is: leren doe je met hoofd, hart en handen.


  Wij bieden onderwijs op maat
  We willen een school zijn waar de kinderen gemotiveerd en verwachtingsvol uitkijken naar de dingen die ze gaan leren. Op De Meerpaal werken wij daarom volgens de principes van Adaptief onderwijs: onderwijs op maat. Op onze school leert elk kind op eigen wijze en in zijn eigen tempo. Leraren ondersteunen de kinderen op hun eigen niveau en dagen ze uit om het onderste uit de kan te halen. Daarbij houden we rekening met de wensen en interesses van kinderen. Want zaken die ze graag willen leren, leren ze veel sneller.

   

         

   

  Modern leren
  Kinderen leren op De Meerpaal planmatig te werken met moderne methodes, materialen en werkvormen. Dit leren zij door middel van spel, gesprekken, simulaties, lezen, samenwerken, instructie en oefening op maat. Door kinderen te laten samenwerken en afwisseling in het lesprogramma te bieden, zorgen wij dat kinderen enthousiast worden en blijven om meer kennis op te doen. 


  Aandacht voor gevoel en zelfvertrouwen
  Wij voeden onze kinderen op tot zelfbewuste individuen. Zij kunnen hun gevoelens goed omschrijven, omdat wij daar veel aandacht aan besteden. Wij steken veel energie in het aanspreken, stimuleren en ontwikkelen van het verantwoordelijkheidsgevoel en zelfvertrouwen van onze leerlingen. Want wij willen dat zij na de basisschool voldoende weerbaar zijn. Het stimuleren van zelfvertrouwen en het leren (her)kennen van gevoelens begint al vroeg. In de kleuterklassen maken de kinderen kennis met de Axenroos. Bij deze methode staan dieren voor bepaalde karaktereigenschappen. Zo leren kinderen zichzelf en anderen te respecteren en op een goede sociaal-emotionele manier met elkaar om te gaan. Vanaf groep 4 krijgen onze leerlingen Sociale Vaardigheidstraining (SOVA) met rollenspellen, en kinderen in groep 8 volgen Rots en Water zelfverdediginglessen. Rots en Water draait om veiligheid, integriteit, solidariteit, zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie.


  Overzichtelijk en gezellig
  Wij vinden een goede sfeer heel belangrijk. Op De Meerpaal weten we, dat sfeer zelfs het belangrijkst is: het is namelijk een voorwaarde voor het leren van kennis, vaardigheden en houding! Door de vele activiteiten over de hele school kennen de kinderen elkaar en alle leerkrachten.

   

  Meer weten?

  Maak een afspraak met directeur Gert Jan Riemers voor een informatief gesprek en een rondleiding door de school via 0223 – 53 19 33 of kijk alvast op www.obsdemeerpaalap.nl

   

  Obs De Meerpaal

  De Verwachting 5

  1761 VM Anna Paulowna

  0223 – 53 19 33

   

  Directeur: Gert Jan Riemers

  E-mail: g.j.riemers@stichtingsurplus.nl

  Algemeen: info@obsdemeerpaalap.nl  


 •  

  Niko Tinbergenschool

   

   

  Een kind speelt, werkt en leert het beste in een veilige, uitdagende leeromgeving. De Niko Tinbergenschool probeert zo’n omgeving te bieden. Voor veel kinderen zijn rust en structuur belangrijke voorwaarden om tot leren te komen. Daarom kiest het team voor duidelijke regels en stellen zij heldere grenzen, zonder daarbij een vriendelijke, prettige omgang met elkaar uit het oog te verliezen. In zijn onderwijs gaat de Niko Tinbergenschool uit van verschillen tussen kinderen, binnen de grenzen van de mogelijkheden van de school. Voor elk kind wordt gestreefd naar een ononderbroken ontwikkelingsproces. Cognitieve, sociale, motorische en culturele vaardigheden zijn alle belangrijk en krijgen in het onderwijs een plek.

   

  Meer weten?

  Wilt u meer weten over De Wielewaal? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek met Monique van Klaveren via 0224 - 21 20 83. Verder vindt u meer informatie over de school op de website van De Wielewaal: www.nikotinbergenschool.nl

   

  De Wielewaal

  Merelstraat 46

  1742 JM  Schagen

  0224 - 21 20 83

   

  Directeur: Monique van Klaveren

  E-mail: m.vanklaveren@stichtingsurplus.nl

  Algemeen: school@nikotinbergenschool.nl


 •  

  't Span

                                   

   

  Per 1 augustus 2013 zijn obs Om de Oost en obs Oosterlander gefuseerd. De naam van de nieuwe school is obs 't Span.

   

  Aan de oostkant van het glooiend groene Wieringen, voormalig eiland in de Zuiderzee, grenzend aan de Waddenzee, het grootste natuurgebied van West-Europa, ligt Den Oever. In het midden van dit dorpje, dat zijn bestaan dankt aan de visserij en waar velen nog steeds hun bestaan vinden in de visvangst, ligt openbare basisschool 't Span. De school (toen nog bekend als Om de Oost), die in 1933 voor het eerst z’n deuren opende, veranderde met het gestaag toenemen van het aantal leerlingen in de loop der jaren van een gebouw met drie lokalen en een directeurswoning, naar een gebouw met acht lokalen. De directeurswoning moest daarvoor plaatsmaken.

    

   

  Eerste schreden

  Op 't Span zetten jongen mensen uit Den Oever hun eerste schreden op het soms lastige pad naar volwassenwording; hier leren ze omgaan met verschillen tussen mensen op het gebied van levensovertuiging, cultuur en huidskleur. 't Span biedt een sfeer waarbinnen de kinderen zich veilig en geborgen voelen.

   

  Ervaren team

  Het onderwijsteam wordt gevormd door negen leerkrachten, deels in deeltijd, deels fulltime. De schoolleiding bestaat uit Petra Bakker. Met z'n allen staan zij voor vele jaren onderwijservaring. Het team wordt verder aangevuld met een administratief medewerkster en een schoolassistent onderhoud.

   

  Meer weten?

  Maak een afspraak met de directeur Petra Bakker voor een informatief gesprek en een rondleiding door de school via 0227 – 51 17 87 of kijk alvast op www.obs-t-span.nl

   

  Obs 't Span

  Robbenoordstraat 11

  1779 BJ Den Oever

  0227 – 51 17 87

   

  Directeur: Petra Bakker 

  E-mail: p.bakker@stichtingsurplus.nl

  Algemeen: info@obs-t-span.nl


 •  

  De Peppel

   

   

  De Peppel is de openbare basisschool van Middenmeer met ongeveer 110 leerlingen. Sinds 2009 zijn wij gevestigd in een kleurrijk, nieuw gebouw: de brede school in Middenmeer.
   
  Kenmerken van het onderwijs
  Ons motto: “Iedereen is welkom” vertelt precies waar wij op De Peppel in geloven. Ons team gaat daarbij iedere dag de uitdaging aan om bij ieder kind zijn unieke meerwaarde te ontdekken en te stimuleren. Dat doen we in een prettige, veilige omgeving waarin iedereen Aan het eind van de rit zijn is uw kind klaar om verantwoordelijkheid te nemen en is hij of zij in staat om zijn of haar eigen keuzes te maken en te motiveren. Klaar voor het voortgezet onderwijs.
   
  Breinfijn onderwijs
  Het onderwijs op De Peppel is erop gericht om leerlingen op een actieve manier bezig te laten zijn met leren. De kinderen worden gestimuleerd om actief mee te denken. Door het inzetten van verschillende coöperatieve werkvormen zijn de kinderen meer betrokken en gemotiveerd om te leren. De leerkrachten op De Peppel zijn geschoold in Breinfijn onderwijs. Dat wil zeggen dat wij tijdens het lesgeven rekening houden met hoe het brein informatie verwerkt en hoe het brein deze informatie het langst mogelijk vast kan houden.
   
  Alles bij elkaar
  In het gebouw vindt u ook peuterspeelzaal Pippeloentje en de voor- en naschoolse opvang van Elan. Ook de Openbare Bibliotheek is op vaste tijden open en deze wordt regelmatig met leerlingen tijdens de les bezocht. De tussenschoolse opvang is kosteloos. Alles op één adres; voor ouders wel zo praktisch!
   
  Onderwijs maak je samen
  U kent uw eigen kinderen als geen ander. Van die kennis maken wij graag gebruik. Anderzijds doen wij ons best om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de vorderingen van uw kind(eren) en de gang van zaken in de klas en op school. In de communicatie met ouders is openheid voor ons de basis, want goed onderwijs maak je samen!
   
  Sfeer proeven!
  We nodigen u uit om onze school zelf te ontdekken. U bent van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school. Dat kan op onze open dagen, maar ook op andere schooldagen. We vinden het fijn als u ons dat van te voren laat weten, maar gewoon even binnenlopen kan ook. Tot ziens op Obs De Peppel!
   
  Meer weten?
  Maak een afspraak met directeur Marie José Tinebra voor een informatief gesprek en een rondleiding door de school via 0227 – 50 19 89. Of kijk alvast op www.obsdepeppel.com
   
  Obs De Peppel
  Pienterpad 1
  1775 AX Middenmeer
  0227 – 50 19 89
   
  Directeur: Marie José Tinebra 
  Locatieleider: Kees Overmeijer

 •  

  De Springschans

   

   

  De Springschans is een openbare basisschool met ongeveer 190 kinderen.  Sinds 2011 zijn wij samen met de Peuterspeelzaal en kinderopvang: De Pettenvlet de brede school in het kustdorp Petten.  Door de aanbouw van twee prachtige, ruime lokalen is er in onze school voldoende ruimte voor de acht groepen die wij momenteel hebben. Daarnaast hebben wij beschikking over een ruime hal en een bovenverdieping met bibliotheek waar leerlingen samen met leerkrachten en ouders kunnen werken, en elkaar kunnen ontmoeten.


          

   

  Kenmerken van het onderwijs
  Wij willen graag een school zijn waar iedereen zich welkom en veilig voelt. Wij staan open voor iedereen die zich op onze school denkt thuis te voelen. De identiteit uit zich door de manier waarop mensen met elkaar omgaan in een sfeer van respect voor ieders opvatting en leefwijze.


  Een ‘sprong’ naar de toekomst
  Ons team staat voor de uitdaging om kinderen goed voor te bereiden op de toekomst.  Hierbij neemt het gebruik van social media en het ontwikkelen van zgn. 24th century skills, een steeds grotere plek binnen ons onderwijs in. Door kinderen vraagstukken voor te leggen worden zij uitgedaagd om: samen te werken, verantwoordelijkheid te nemen elkaar te helpen en te stimuleren.
   

  Samen
  Omdat wij ons bewust zijn van het belang van een goede samenwerking met de ouders, is openheid in de communicatie voor ons de basis.


  Meer weten?
  U bent van harte welkom om een kijkje in onze school te nemen. Maak een afspraak met directeur Mireille Le Febre voor een informatief gesprek en een rondleiding via

  0226 - 38 19 20 of kijk alvast op www.despringschans.nl (website wordt vernieuwd)
   

  Obs De Springschans
  Schoolstraat 2
  1755 NE Petten
  0226 - 38 19 20

   

  Directeur: Mireille Le Febre

  E-mail: m.lefebre@stichtingsurplus.nl

  Algemeen: info@despringschans.nl 


 •  

  De Tender

   

  De Tender is een speciale school voor basisonderwijs. Het logo van de school bevat het stuur van een schip. Dit betekent symbolisch dat de school tijdelijk stuur geeft aan het kinderleven. Op het moment dat het team de kinderen weer loslaat, zien zij hen de school groter en zelfstandiger verlaten. De Tender werkt vanuit het gedachtegoed dat elk kind uniek is en verschillende instructie- en ondersteuningsbehoeften heeft. In plaats van beperkingen staan vooral kansen en behoeften centraal. Juist door kinderen aan te spreken op hun sterke kwaliteiten, worden ze gemotiveerd om te leren. Van hieruit worden kinderen gestimuleerd om ook andere gebieden te ontwikkelen. Naast kennis gaat het daarbij om sociale en praktische vaardigheden.

   

  Meer weten?

  Wilt u meer weten over De Tender? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek  via 0224 - 21 24 81. Verder vindt u meer informatie over de school op de website van De Tender: www.de-tender.nl

   

  De Tender

  Kievitlaan 25

  1742 AB Schagen

  0224 - 21 24 83

   

  Directeur: Roel de Vries 

  E-mail: r.de.vries@stichtingsurplus.nl

  Locatieleider: Ilona Sibbel

  E-mail: i.sibbel@stichtingsurplus.nl
  Algemeen: info@de-tender.nl


 •  

  Torenven

   

   

  De Torenven is gevestigd in brede school de Hoge Ven in Warmenhuizen. Op de Torenven zitten kinderen uit Warmenhuizen, Tuitjenhorn,  Koedijk en Enigenburg. 
  De Torenven heeft 350 leerlingen verdeeld over 15 groepen. Onze school is een openbare school. Dit houdt in dat wij toegankelijk zijn voor ieder kind, ongeacht culturele achtergrond, geloofs- en/of levensovertuiging.
  In de brede school werken wij samen met basisschool de Doorbraak, de GGD, Stichting Kinderopvang Harenkarspel, Peuterspeelzaal de Stapvogel en de Buitenschoolse opvang. Daarnaast werken we samen met het bedrijfsleven uit Warmenhuizen. Deze samenwerking zorgt voor extra mogelijkheden op het gebied van techniek-, cultuur-, kook- en natuuronderwijs.
   
   
  In het Informatieboekje voor groep 1-2 en de schoolgids op onze website www.obstorenven.nl  staat beschreven hoe wij ons onderwijs vormgeven.

   

  Meer weten?

  Maak een afspraak met directeur Karin Arends voor een informatief gesprek en een rondleiding door de school via 0226 – 39 17 26 of kijk alvast op https://www.hogeven.nl/ (de school heeft een website samen met de partners in de Hoge Ven).

   

  Obs Torenven

  Doorbraak 24

  1749 AM Warmenhuizen

  0226 – 39 17 26

   

  Directeur: Karin Arends

  E-mail: k.arends@stichtingsurplus.nl

  Algemeen: admin@obstorenven.nl


 •  

  De Triangel

   

   

   

  De Triangel staat in het centrum van het dorp en is één van de vier basisscholen in Wieringerwerf. Onze school telt 130 leerlingen verdeeld over zes groepen. De leerlingen komen uit het hele dorp en een groot deel ook van daarbuiten. Het team bestaat uit tien enthousiaste juffen en een meester.

   

     

   

  Onderwijskundig concept

  Aan onze kleuters geven wij ontwikkelingsgericht onderwijs. De groepen 1 en 2 zitten dan ook bij elkaar. Vanaf groep 3 stellen wij groepen samen op basis van leeftijd in een jaarklassensysteem. Wij geven de kinderen de gelegenheid zich op hun eigen niveau te ontwikkelen. Daarom is plaats ingeruimd voor individuele begeleiding. Dit vraagt een goed klassenmanagement van de leerkrachten. Belangrijke punten zijn dan ook: zelfstandig werken, effectieve instructie, effectieve leertijd, goede klassenorganisatie en een uitdagende leeromgeving.

   

  Klimaat van de school

  We streven ernaar om binnen onze school een klimaat te scheppen waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen. Dit proberen we onder meer te bereiken via duidelijke regels en afspraken. Zorgen voor elkaar en voor de omgeving is één van onze belangrijkste opdrachten.

   

  Veel aandacht voor lezen De laatste jaren zijn voor bijna alle vakken nieuwe methoden aangeschaft. In het schooljaar 2003/2004 hebben we het voortgezet leesonderwijs aangepakt. In de leesbibliotheek staan nieuwe, goed gekwalificeerde boeken waaruit alle kinderen iedere ochtend een kwartier lezen.

   

  Als team gaan we ons oriënteren op het fasenonderwijs.

   

  Nieuwsgierig geworden naar de Triangel?

  Maak een afspraak met directeur Annemieke Zuiker voor een informatief gesprek en een rondleiding door de school via 0227 – 60 19 54 of kijk alvast op www.obsdetriangel.nl

   

  Obs De Triangel

  Terpstraat 42

  1771 AD Wieringerwerf

  0227 - 60 19 54

   

  Directie: Marie José Tinebra

  E-mail: mj.tinebra@stichtingsurplus.nl

  Algemeen: directie@obsdetriangel.nl


 •  

  De Tweewegen

   

   

  De Tweewegen is een openbare school met ongeveer 220 leerlingen, verdeeld over acht groepen. Op De Tweewegen werken goed opgeleide leerkrachten en onderwijsassistenten.
  Het onderwijskundig concept van De Tweewegen wordt gekenmerkt door een combinatie van een klassikaal onderwijsaanbod (lezen, taal en rekenen) en een gedifferentieerd onderwijsaanbod in de vorm van thema’s (wereld- en kunstzinnige oriëntatie) Belangrijke elementen hierin zijn het realiseren van een omslag van aanbodgericht werken naar vraag gestuurd werken, het realiseren van maatwerk, aansluiten bij onderwijsbehoeften van leerlingen en het toepassen van gedifferentieerde werkvormen.
   
  Waar staat de Tweewegen voor?
  •  We willen een taalschool zijn die een belangrijke rol speelt in de taalontwikkeling van kinderen.
  •  We kunnen omgaan met verschillen, we kunnen differentiëren. De onderwijsbehoeften staan centraal.
  •  We willen een plaats zijn waar de eigen ontwikkelkracht van het kind tot zijn recht komt.
  •  We willen een plaats zijn waar goed samen wordt geleefd, gewerkt en geleerd.
  •  We willen een actieve rol spelen in de gemeenschapsontwikkeling in het kader van de brede school.
  De Tweewegen wil een taalschool zijn. Hoe?
  •  Iedere ochtend kunnen kinderen aan activiteiten deelnemen rondom lees- en boekpromotie.
  •  Systematisch helpen we kinderen om hun woordenschat te ontwikkelen.
  •  We hebben veel aandacht voor zowel schrijven als spreken en leggen daarbij de nadruk op vorm
  •  We stimuleren de kinderen tot actief taalgebruik. Dat doen we door een ontspannen omgeving te creëren en negatieve stress te  vermijden. Graag heffen we blokkades op en uiten we onze positieve waardering.
  •  Taal is fysiek zichtbaar in de school in de vorm van: boeken, affiches, producten van kinderen, thematafels en tentoonstellingen.
  Hoe gaan we op De Tweewegen met verschillen tussen kinderen en hun onderwijsbehoeften om?
  De verschillen tussen kinderen zijn enorm, ook binnen een leeftijdsgroep. Daardoor hebben kinderen verschillende onderwijsbehoeften. Onderwijsbehoeften gaan over :
  • het wat van het onderwijs: de inhoud en de doelen
  • het hoe van het onderwijs: instructie, werkvormen en omstandigheden.
  Door middel van differentiatie in inhoud en vorm van het leerproces, proberen wij tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften, zo, dat voor kinderen maatwerk ontstaat.
   
  Op De Tweewegen gaat we uit van de ontwikkelkracht van kinderen:
  •  Ieder kind leert.
  •  Kinderen hebben verstand van zichzelf, dus betrekken we ze bij beslissingen die hen aangaan.
  •  Daadwerkelijke betrokkenheid vinden we een belangrijke voorwaarden voor leren.
  •  We zorgen dat kinderen zelf succes ervaren.
  •  Bij stagnaties in het leren helpen we het kind om blokkades op te heffen.
  Samen werken, samen leren. Hoe doen we dat?
  We vinden het belangrijk dat kinderen leren goed met elkaar om te gaan. Op De Tweewegen leren kinderen samen spelen en samen werken, dus: samen leven in een veilige omgeving. We vragen de ouders nadrukkelijk hierbij met ons samen te werken. De Tweewegen ondersteunt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met het programma de Vreedzame School. In deze methode zitten onderwerpen als “onze klas”, “voorkomen en oplossen van conflicten”, “anders en toch samen” en “communicatie”.
  De leerkrachten
  • scheppen een klimaat waarin geleerd kan worden. Bijvoorbeeld door te zorgen voor rust en regelmaat, een sfeer waarin samengewerkt kan worden, ruimte te geven voor eigen initiatieven.
  • leren de kinderen de vaardigheden die ze nodig hebben. Bijvoorbeeld door instructie te geven, door leerlingen te laten ontdekken hoe iets werkt, door gelegenheid te geven adequaat te oefenen.
  • bieden betekenisvolle situaties aan. Kinderen leren de leerinhouden gebruiken en toepassen. Zij werken het beste als ze te maken hebben met de werkelijkheid, bijvoorbeeld in de vorm van thema’s, rollenspellen, werk en onderzoek in de echte wereld.
  • organiseren reflectie op het leren. Dit doen zij door vooral vragen te stellen en kinderen met elkaar in gesprek te brengen. Kinderen leren hoe ze verstand krijgen van zichzelf. Kinderen leren wat ze weten en kunnen en hoe ze leren. 
  Een nieuw gebouw, een Brede School.
  Vanaf mei 2013 nemen we onze intrek in de nieuwe, brede school. Samen met peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang gaan we zorg dragen voor goede doorgaande leerlijnen binnen de brede school.
   
  Meer weten?

  Wilt u meer weten over obs De Tweewegen? Maak een afspraak met directeur Karin Arends voor een informatief gesprek en een rondleiding door de school via

  0224 - 22 16 31 of kijk alvast op www.detweewegen.nl

   

  Obs De Tweewegen:
  Populierenlaan 27
  1766 JD Wieringerwaard
  0224 - 22 16 31

   

  Directeur: Marjo Hakvoort

  E-mail: m.hakvoort@stichtingsurplus.nl

  Algemeen: obs@detweewegen.nl


 • Eerste
  1 2 3
  Laatste