Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Privacy

Stichting Surplus hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG zorgt onder andere voor de versterking en uitbreiding van de privacyrechten en voor meer verantwoordelijkheden voor organisaties.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van iemands persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • voorlichting geven en bewustzijn creëren bij leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van ieders rechten omtrent persoonsgegevens, ouders, medewerkers en leerlingen hierop zullen wijzen en deze respecteren.


De gegevens die over leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers gaan, noemen we persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens door Stichting Surplus vindt plaats voor het bieden van onderwijs, de begeleiding van leerlingen en het voorzien in hun (extra) ondersteuningsbehoefte en het aangaan van een arbeidsovereenkomst (met betrekking tot medewerkers).

Met vragen en/of opmerkingen, kunt u contact met ons opnemen via avg@stichtingsurplus.nl

of 0223 – 203 000.
 

Het privacybeleid is erop gericht om de kwaliteit van de verwerking van informatie en de beveiliging van persoonsgegevens te optimaliseren waarbij er een juiste balans moet zijn tussen privacy, functionaliteit en veiligheid. Het uitgangspunt is dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene (o.a. leerlingen en hun ouders/verzorgers en medewerkers) wordt gerespecteerd en Stichting Surplus voldoet aan relevante wet- en regelgeving.

 


 

 

Via de privacyverklaring informeren wij nieuwe en huidige betrokkenen (onze leerlingen en hun ouders/verzorgers en onze medewerkers) hoe er bij stichting Surplus omgegaan wordt met persoonsgegevens en wat de rechten zijn van de betrokkenen. De privacyverklaring is een verdieping van het privacybeleid.

 


 

 

Een beveiligingsincident of datalek kan worden gemeld aan de Functionaris Gegevensbescherming van Surplus via https://app.smartsheet.com/b/form/2895c55b00594e80ab798b63b6900307.