Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Klachten

Als u een klacht heeft over een Surplusschool, kunt u dit melden bij de directie van die school. De school heeft in een handleiding vastgelegd hoe zij omgaat met klachten, problemen en meningsverschillen. Deze handleiding ligt voor iedereen bij de directie van elke Surplusschool ter inzage.

 

We proberen klachten altijd eerst op een goede manier op school af te handelen. De mogelijkheid bestaat echter dat u als ouder of verzorger uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop de school met een geschil omgaat. In zo’n geval kunt u een beroep doen op de Klachtenregeling van Stichting Surplus die geldt voor alle bij Surplus aangesloten scholen. Ook deze regeling ligt ter inzage op de school. Wilt u hierover meer weten, neem dan contact op met de contactpersoon Klachten van de Surplusschool van uw kind. In de schoolgids staat wie dat is op de school van uw kind.

 

Voor de behandeling van klachten is Stichting Surplus aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen, voorheen de Landelijke Klachtencommissie voor het Openbaar en Algemeen Toegankelijk Onderwijs (LKC). De klachtenregeling biedt medewerkers en ouders bovendien de mogelijkheid een beroep te doen op een onpartijdige vertrouwenspersoon die voor rekening van Surplus, maar volledig buiten onze organisatie om, opereert. U kunt rechtstreeks, zonder tussenkomst van schooldirectie of -bestuur, contact opnemen met de vertrouwenspersoon via het invullen van een contactformulier:

Vertrouwenspersoon

 

Het is mogelijk dat u noch de directie van de school, noch de contactpersoon van de school in vertrouwen wenst te nemen. U kunt dan advies inwinnen bij de bestuurder van Surplus, Paul Moltmaker, op telefoonnummer 0223-203000. Uiteraard kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot de Stichting Onderwijsgeschillen op telefoonnummer 030-2809590. Het adres van de Stichting Onderwijsgeschillen is postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Meer informatie vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl

 

Voor het melden van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld kunt u bellen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs op 0900-1113111, tegen lokaal tarief te bereiken tijdens kantooruren. Ook hier wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

 

Heeft u een klacht met betrekking tot privacy, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via FG@stichtingsurplus.nl .