De schoolorganisatie

De schoolorganisatie

Combinatiegroepen

Op school werken wij met combinatiegroepen. Het voordeel hiervan is dat ouderen de jongeren kunnen helpen om thuis te raken in de groep en dat de ouderen van het ene jaar ook weer de jongeren van het volgend jaar zijn. Daarnaast is het door het gebruik van verschillende niveaus minder opvallend dat een kind in een ander programma kan werken.

Het hele jaar door zorgen wij voor activiteiten waarbij de kinderen in groepjes werken die zijn samengesteld met kinderen uit verschillende groepen. Door deze groepsdoorbrekende activiteiten willen wij de oudere kinderen zorg laten dragen voor de jongere.

 

Het personeel

·         Directeur

Eindverantwoordelijk voor het onderwijs op de Zandhorst

·         Leerkrachten

Verantwoordelijk voor het onderwijs in de groepen. Vaak collega’s die dit in deeltijdverband samen doen.

·         IB-er

Verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingzorg en het coachen van de groepsleerkrachten op dat gebied.

·         Specialismen

-          De leescoördinator begeleidt leerkrachten bij het vormgeven van het leesonderwijs.

-          De MRT-er screent de kinderen op motorische achterstanden in de ontwikkeling.

-          De dyslexiespecialist heeft uitgebreide kennis van dyslexie en voorziet leerkrachten van informatie rondom dit onderwerp.

-          De gymspecialist is op de hoogte van de laatste inzichten op het gebied van bewegingsonderwijs en gebruikt deze kennis ook tijdens de lessen.

·         Onderwijsondersteunend personeel

Ondersteuning is er door een administratief medewerkster, een conciërge en een gebouwbeheerder. Zij werken allen in deeltijd.

·         TSO

De tussenschoolse opvang (overblijf) wordt verzorgd door gekwalificeerde vrijwilligers.

 

Wettelijke eisen

De school moet voldoen aan een aantal eisen. In de wet op het primair onderwijs staat welke vakken de kinderen moeten leren en van elk vak zijn kerndoelen beschreven. Wij hebben onze methoden zorgvuldig uitgekozen en in die methoden staat in ieder geval de verplichte stof. De leerkracht deelt het schooljaar in en zorgt ervoor dat de leerstof behandeld wordt op een dusdanige manier dat het de betrokkenheid van de kinderen verhoogt.

 

Het schoolplan

In het schoolplan staat beschreven welke ontwikkelingen de school in het komende jaar gaat uitvoeren. Het schoolplan vormt het uitgangspunt van de steeds doorgaande ontwikkeling van de school.

 

De onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie is verantwoordelijk voor de controle op de naleving van de regels en wetten, zoals gesteld door de overheid, door de scholen. De inspectie bezoekt alle scholen in Nederland en rapporteert over de kwaliteit via haar website.