Het jonge kind (groep 1-2)

Het jonge kind (groep 1-2)

Nieuwe leerlingen
Als uw kind vier is geworden kan het naar school. Vier weken voor het begin van de zomervakantie stopt de instroom van nieuwe kleuters. Op andere momenten kan uw kind komen op het moment dat het de vierjarige leeftijd bereikt.
Voorafgaand aan de eerste wendag krijgt u een gids met informatie over de gang van zaken in groep 1-2.
Uw kind maakt kennis met de leerkracht en de groep door een paar keer (max. 10 dagdelen) voor de vierde verjaardag op bezoek te komen. Deze bezoeken vinden plaats in overleg met u. Na ongeveer een maand is er een intakegesprek met u. Daarin wordt besproken hoe de eerste periode is verlopen en hoe uw kind ook thuis op het schoolgaan reageert.
 
Inlooptijd
De deuren van de school gaan tien minuten voor aanvang van de lessen open. Uw kind kan op dat moment naar binnen. Tijdens de inloop is de leerkracht in de klas. Zo heeft u de mogelijkheid om mededelingen te doen of een korte vraag te stellen.
Om 8.30 beginnen alle lessen, het is de bedoeling dat alle ouders dan de klas hebben verlaten.
 
Zindelijkheid
Het is altijd mogelijk dat er een “ongelukje” gebeurt en wij hebben op school ook reservekleding om dat op te lossen. Echter, indien uw kind niet zindelijk is kan de school de verschoning niet op zich nemen. Daarom verwachten wij ook dat de kinderen zindelijk zijn op het moment dat zij op school komen.
 
Bewegingsonderwijs
De kinderen in de groepen 1 en 2 krijgen meer dan genoeg gelegenheid om te bewegen. Dat is in de vorm van buitenspel en bewegingsonderwijs in het gym- of speellokaal. De kinderen in groep 1-2 worden gevolgd in hun motorische ontwikkeling. Mocht deze achterblijven dan zal contact met de ouders opgenomen worden om te bespreken wat een goed vervolgtraject is.
 
Onderwijsaanbod 1-2
In groep 1-2 is het onderwijs thematisch van opzet. De methode Schatkist biedt hiervoor handvatten en mogelijkheden om aan de hand van een thema op een speelse manier te werken aan alle ontwikkelingsgebieden. Zo wordt uw kind goed voorbereid op groep 3.
Verder zijn er diverse hoeken en activiteiten waar ook tal van taal- en rekenelementen te vinden zijn die noodzakelijk zijn voor latere leerprocessen. Door de kinderen instructie te geven, te sturen en te stimuleren proberen we een goede basis te leggen voor het latere leren.
De computers in de klas worden gebruikt om extra mogelijkheden te bieden bij het onderwijs aan de kinderen. Het biedt tevens de mogelijkheid om kinderen spelenderwijs vertrouwd te laten maken met de digitale wereld.
De ontwikkeling van uw kind wordt voor verschillende ontwikkelingsgebieden met een digitaal systeem (OVMJK) bijgehouden. Dit resultaten hiervan zijn de basis voor het gesprek tijdens de rapportavonden.
 
Samenwerking PSZ en KDV

Wij vinden het belangrijk dat er een goede overdracht is van de informatie van elk kind van de peuterspeelzaal (PSZ) of kinderdagverblijf (KDV) naar school. Er is een begin gemaakt met een digitale overdracht via het OVMJK. De bedoeling is dat op termijn dit voor alle kinderen gaat gebeuren. Op die manier hebben wij bij de start op school al een goed beeld van elk kind. Dit helpt ons om het onderwijs direct op elk individueel kind te kunnen afstemmen.