Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

Passend onderwijs


Wat is passend onderwijs?

Sinds 1 augustus 2014 hebben we het zogeheten Passend Onderwijs. Passend onderwijs is in de eerste plaats een verandering van houding. Passend onderwijs wil niet langer uitgaan van de beperking van een kind maar een antwoord bieden op de vragen ‘wat kan dit kind al en wat heeft het kind nog nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen’.
Passend onderwijs wil  bovendien dat elk kind onderwijs kan volgen écht dicht bij huis. Het is niet de bedoeling dat kinderen nog 50 km met een busje moeten reizen, hooguit naar twee dorpen verderop.

 

Zorgplicht
Met de komst van Passend onderwijs hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Zorgplicht betekent dat de school waarbij uw kind zich aanmeldt of staat ingeschreven te allen tijde moet zorgen voor een passende onderwijsplek. Dat kan een plek zijn op de eigen school met extra ondersteuning of op een andere reguliere school in de buurt maar dat kan ook een plek zijn op een speciale school. Niet u als ouder, maar de school moet voor die plek zorgen: passend onderwijs! Scholen helpen elkaar daarbij door samen te werken in samenwerkingsverbanden en scholengroepen. Ze maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.


Nieuwe structuren
Sinds 1 augustus 2014 wordt er niet meer gewerkt met het oude landelijke systeem van indicatiestelling en zogenoemde rugzakjes. De zogeheten samenwerkingsverbanden nemen dit over. Zij worden de regisseur van alle vormen van extra zorg voor leerlingen en ontvangen daarvoor geld rechtstreeks van de overheid.
De scholen van Stichting Surplus zijn samen met andere scholen in de regio lid van het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland. Dit samenwerkingsverband bestaat op zijn beurt uit tien scholengroepen. In een scholengroep zitten scholen van verschillende schoolbesturen. Deze scholen liggen bij elkaar in de buurt.

 

Ondersteuning
Het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland heeft in een ondersteuningsplan beschreven welke basiszorg elke school  moet kunnen bieden. Het uitgangspunt van basisondersteuning is dat uw kind zo veel mogelijk wordt opgevangen in de eigen groep door zijn of haar eigen leerkracht. Het ondersteuningsteam (OT) van de school bewaakt dit.
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Dit ligt op school ter inzage of staat op de website. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke specifieke breedtezorg de school uw kind kan bieden. Breedtezorg is meestal de zorg om de school heen zoals zorg van ambulante begeleiders, jeugdzorg en gedragsdeskundigen. Maar een school kan ook zelf breedtezorg in huis hebben zoals een dyslexiespecialist of een leerkracht die expert is op het gebied van autisme. 

De scholen in eenzelfde scholengroep zorgen samen voor een dekkend aanbod van alle vormen van breedtezorg. Dus als onze school in z’n eentje uw kind niet de juiste zorg kan bieden, dan kunnen wij een beroep doen op de expertise van de collega-scholen uit de scholengroep. Ook kan het ondersteuningsteam van onze scholengroep (OTG) zorgen voor een passend zogeheten ‘arrangement’ voor uw kind.

 

Wat gebeurt er met het speciaal onderwijs?
Als uw kind dieptezorg nodig heeft, dan vragen wij dit samen met u aan bij het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland. Dieptezorg is plaatsing op een school voor speciaal onderwijs.
Speciale scholen voor kinderen met een visuele beperking en voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met een communicatieve beperking vormen een uitzondering. Zij bekijken zelf of een kind voor plaatsing in aanmerking komt.

 

Positie van de ouders
De positie van u als ouder is veranderd met de komst van passend onderwijs. Eén van de effecten van passend onderwijs moet zijn dat u niet meer van het kastje naar de muur wordt gestuurd om extra begeleiding of speciaal onderwijs voor uw kind te verkrijgen. De school dient dit te regelen. Voor meer informatie hieromtrent kunnen ouders het beste eerst aankloppen bij de directeur van hun school. Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact te leggen met het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland via info@swvkopvannoordholland.nl .
Via de medezeggenschapsraad (MR) van de school van uw kind heeft u invloed op het schoolondersteuningsprofiel. En via afvaardiging naar de Ondersteuningsplanraad (OPR) ook op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

 

 

Lees ook:

- speciaal onderwijs

- hoogbegaafdheid

 

Meer informatie vindt u op de volgende websites:
www.swvkopvannoordholland.nl/