Stel cookie voorkeur in
navigatie

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. > lees meer

De visie op leren van Surplus

 

Elke Surplusschool heeft een eigen identiteit en visie op leren. Maar de Surplusscholen hebben ook gezamenlijk een visie op leren opgesteld. Daarin staan de gezamenlijke leerprincipes waar elke Surplusschool voor gaat en staat:

 

Wat kunnen onze leerlingen als zij na groep 8 de school verlaten?

Al onze leerlingen bereiken hun maximale taal- en rekenniveau.
Onze leerlingen kunnen kennis vergaren, construeren en toepassen.
Onze leerlingen worden opgevoed in zelfstandigheid.
Onze leerlingen kunnen samenwerken. Binnen het samenwerkingsproces zijn zij zich bewust van hun zelfverantwoordelijkheid en nemen die verantwoordelijkheid.
Onze leerlingen zijn zich bewust van hun beperkingen en trots op hun mogelijkheden. Zij hebben een positief zelfbeeld.
Onze leerlingen kennen hun eigen leerstijl.
Onze leerlingen gaan kritisch om met informatie. Zij vormen zich op grond van zelf verzamelde feiten een mening, beargumenteren die en realiseren zich dat het een mening is.
Onze leerlingen zijn zich bewust van de effecten van verschillende vormen van communicatie.
 

Hoe leren de leerlingen? En de juffen en meesters?

Ons leerproces kenmerkt zich door werken en leren vanuit de vraagstand.
Onze leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Ze vragen zich af wat ze hebben geleerd, wat daarvoor nodig was, wat de vervolgstap is en wat daarvoor nodig is. Onze leerlingen hebben daardoor invloed op het doel van het leerproces en ze geloven dat het gaat lukken. Ze kunnen het resultaat van het leerproces zelf beoordelen en ze vinden het nuttig.
Onze leerlingen leren door middel van spel, gesprekken, simulaties, lezen, samenwerken, instructie en oefening op maat.
Een leerling ontwikkelt zich bij ons verder vanuit datgene wat die leerling al kan.
Onze leerlingen zetten goede strategieën uit, ondersteund door de leerkracht. Onze leerkrachten reflecteren daarbij op eigen handelen en analyseren het resultaat van de gekozen strategieën.
 
Op het leren van onze leerkrachten is onverkort van toepassing wat op leerlingen van toepassing is.
Bovendien ontwikkelt elke leerkracht voortdurend zijn of haar professie. De leerkracht hanteert verschillende rollen, werkt aan verbreding van het handelingsrepertoire, past de nieuwste inzichten op het gebied van leren toe en is zich bewust van de effecten van zijn/haar handelen en communicatie.
 

Hoe ziet het onderwijsproces eruit op Surplusscholen?

Het onderwijsproces op onze scholen wordt belichaamd door inspirerende leerkrachten.
Onze leerkrachten stemmen hun gedrag af op de behoeften van kinderen aan autonomie, het gevoel competent te zijn en het gevoel van welkom te zijn en veilig.
Onze leerkrachten zien wat kinderen nodig hebben. Zij kunnen aansluiten bij verschillende leerstijlen. Ze hebben verstand van ontwikkelingsfasen, leerprocessen en leerlijnen en passen die kennis toe. Ons onderwijs is zo adaptief als nodig is voor de desbetreffende leerling, binnen het zorgprofiel van de school.
Onze leerlingen en leerkrachten werken met nieuwsgierig makende moderne methodes, materialen en werkvormen die geënt zijn op de nieuwste inzichten over leren en die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen.
Multimedia hebben een volwaardige plek binnen het onderwijsproces. Alle moderne media staan onze leerlingen ter beschikking voor het internaliseren, externaliseren en combineren van kennis en vaardigheden met betrekking tot de kerndoelen. Wij zorgen daarbij voor balans tussen zittend leren achter de computer en sport, spel en handvaardig bezig zijn.
 

Wat is de rol van ouders? Hoe ziet het partnerschap eruit tussen de ouders, de leerlingen en de school?

Ons onderwijs is een gezamenlijk product van leerlingen, hun ouders en de school. School en ouder zijn allebei opleider én opvoeder. De school streeft naar een doorgaande lijn van huis naar school en omgekeerd.
De school maakt expliciet wat zij verwacht van het partnerschap en bevraagt ouders en leerlingen op hun verwachtingen. Ten einde af te stemmen of het partnerschap kan slagen. De school zet ieders functioneren in het partnerschap regelmatig op de agenda. De school informeert, ondersteunt, motiveert en activeert ouders om hun rol in het partnerschap zo goed mogelijk te kunnen vervullen. 

 

Lees ook:

 

- onze kernopdracht en collectieve ambitie

- het profiel van Surplus